AB 92

AB 92

Der findes standarder, så hvorfor opfinde den dybe tallerken igen!

Aftalegrundlag

Man køber ikke et fjernsyn i henhold til købeloven, den er der bare underliggende.....

På samme måde, tegner man heller ikke entrepriseforsikring i henhold til AB92, det er der bare underliggende......

Kun 2 paragraffer i hele AB 92 omhandler forsikring: (forkortet)

AB92

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen.

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering.

AB92 AB18

Vil du vide mere.......

I kursuskataloget findes AB92 vers. AB18, der beskriver forskellene mellem det nye aftalegrundlag og det gamle.

 

Kursuskatalog